Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Sklep internetowy www.art-kolekcjoner.pl jest własnością Art- Kolekcjoner Iwona Rakowska z siedzibą w WOJCIESZOWIE ul. B.CHROBREGO 64, 59-550 WOJCIESZÓW.


§2

Sklep art-kolekcjoner zajmuje się sprzedażą monet,pocztówek,znaczków,akcesorii kolekcjonerskich oraz innych artkułów dopuszczonych do obrotu.


§3

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych przez "art-kolekcjoner" wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.art-kolekcjoner.pl. Ceny w cenniku zawierają już podatek VAT.
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z "art-kolekcjoner" W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży z "Sklep Filatelistyczno-Numizmatyczny" w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży.
Umowa - umowa sprzedaży towarów przez "art-kolekcjoner" na rzecz Klienta.
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).
Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
Towar - każda rzecz z zakresu dostępnego w "art-kolekcjoner", która jest przedmiotem sprzedaży przez "art-kolekcjoner" Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.art-kolekcjoner.pl.


§4

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez"art-kolekcjoner", określa prawa i obowiązki Sklepu"art-kolekcjoner" i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


§5

Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Przed zdecydowaniem o kupnie Klient winien zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu - zawierają one szczegółowy opis właściwości towaru.

 

Rozdział 2. Zawarcie umowy i dostawa towaru§6

Klient zamierzający nabyć towar w Sklepie może złożyć zamówienie w następujący sposób:
telefonicznie: tel. 502067875......................
pocztą internetową kontakt@art-kolekcjoner.pl
za pośrednictwem sklepu internetowego art-kolekcjoner.pl
W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.art-kolekcjoner.pl Klient wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką.
Zamówienie może zostać także złożone przy użyciu systemu zamówień dostępnego po zalogowaniu się; użycie tego sposoby wymaga od Klienta uprzedniego zarejestrowania się w systemie; po zarejestrowaniu się Klient otrzymuje swój Login oraz hasło
Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza zamówienie naciskając na przycisk "Zamawiam".


§7

Wszystkie prezentowane na stronie internetowej www.art-kolekcjoner.pl towary są w ciągłej sprzedaży, w razie braku Klient otrzyma odpowiedź.


§8

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu art-kolekcjoner.pl generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu www.art-kolekcjoner.pl jako oczekujące. Zamówienia potwierdzane są w dni robocze firmy ''....................................'' w godzinach 10.00-17.00
Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Sklepu www.art-kolekcjoner.pl może zweryfikować telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem "..art- kolekcjoner." a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu art-kolekcjoner.pl jako potwierdzone.
Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Sklep art-kolekcjoner.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
W sytuacjach szczególnych Sklep art-kolekcjoner.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.


§9

Zamówienie może być przez Klienta odwołane, jeżeli w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia złoży on telefonicznie pod numerami telefonu
502067875.................... lub za pośrednictwem poczty e-mail oświadczenie o odwołaniu zamówienia.


§10

Zamówienia są realizowane przez Sklep art-kolekcjoner.pl w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

a) Poczta Polska
minimalna cena przesyłki:5,50 PLN,
dostawa (z reguły) w ciągu dwóch dni roboczych

b) na terenie Jeleniej Góry dostawa GRATIS.

Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin dostawy towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki.


§11

Za zamówiony towar Sklep www.art-kolekcjoner.pl nalicza cenę według Cennika.
Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi art-kolekcjoner.pl za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera);
przedpłatą - przelewem na konto firmy podane na Fakturze VAT lub na potwierdzeniu zawarcia umowy;
gotówką w kasie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.


§12

Sklep art-kolekcjoner.pl gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją.

 

Rozdział 3. Postanowienia szczególne.


§13

W przypadku Klienta będącego Konsumentem z chwilą wydania towaru wraz z elektronicznym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres
Art-Kolekcjoner Iwona Rakowska 64,59-550 WOJCIESZÓW.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje:
- w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu,
- w przypadku przerwania plomb gwarancyjnych na Towarze.
Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. 


§14

Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.
Sklep art-kolekcjoner.pl zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.
Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.
 

Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne§15

Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres "Art-Kolekcjoner Iwona Rakowska." ul. B.Chrobrego 64, 59-550  Wojcieszów
Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.
Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty kurierskiej na adres: Art-Kolekcjoner Iwona Rakowska. ul. B.Chrobrego 64, 59-550 Wojcieszów
3. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.§16

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.


§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.07.2011 r.